Gate, Gate, Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’: Eenheid » Verlichting »  Bevrijding 
Een eeuwenoude bevrijdingsweg... Een eeuwenoude bevrijdingsweg... “I “I ieder mens heeft recht op wezenlijk geluk en vrij zijn van nodeloos lijden. Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’... satya Satsang en Advaita Vedanta staan voor een eeuwenoude bevrijdingsweg, waarbij Zelfrealisatie zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. Ze vormen het directe pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satya betekent: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat. Home R R Satsangs Satsang Donaties Donaties Credits Credits Contact Contact » » Agenda Agenda » » Satsangs Satsang
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
©
Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Open Satsang Open Satsang Inleiding Inleiding Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt. Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent, waarbij noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' wordt geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en wordt doorgegeven via een opeenvolging van gerealiseerde leermeesters. Randolph is zo’n leermeester. Hij noemt zijn doorgave ‘the transmission of Heart & Space’...                                     >> Wil je verder lezen, scroll dan naar beneden... randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Yesudian was een leerling van Vivekananda en Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam en samen met Elizabeth Haich verschillende yogascholen stichtte. Via Alexander Smit, die leerling was van Nisargadatta Maharaj, ontwaakte zijn directheid. Randolph noemt zijn doorgave het directe pad, o.a. omdat alle traditionele ‘toeters en bellen’ en omgang- en vereringsvormen zijn weggelaten. Onomwonden, word je in alle eenvoud en onmiddellijk naar Bron geleid.... Zodoende is Satya Satsang vrij van indirecte spirituele en religieuze dogma’s, vrij van enig geloofssysteem of leer, en tegelijkertijd ook nergens in conflict mee… de spil van Satya Satsang en Advaita Vedanta is centratie, activatie, stabilisatie, zelfonderzoek en transmissie; zaken rechtstreeks en eenduidig onder ogen komen, het direct schouwen in je Ware Natuur, de levenskracht door het Hart heen leiden en je leven door het Hart laten leiden. Vooraf, tijdens en voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, de Eenheid van de universele Zijnstoestand... D D een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en de voltrekking van Verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Zijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Dit is het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het ontvangende bestaan (het indirecte spiegelcircuit van het leven) dat verloopt via reflecteren en refereren gaat hier over in het directe onrefereerbare Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit oplossen Verlorenheid en het wederoprijzen de uiteindelijke Bevrijding: “Gebruik Zijn, Gewaarzijn, niet als platform, maar als brug om de oversteek te maken. Verlies je laatste voorwaarde. Verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste. Verlies je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...” E E
Ibiza Satsang intensive
Ibiza Satsang intensive
met Randolph
The transmission of Heart & Space
anneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...   anneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen... W W Satsang.earth Satsang.earth
Satya Satsang
Satsang, Darshan & Adhi-yoga with Randolph
What Satya Satsang is… Present one: “What is Satya Satsang?”” Randolph: “Satya Satsang and Advaita Vedanta are ancient, traditional ways of liberation. They are the Direct Path for people who want to realize their true nature and who want to let their lives be taken up and taken over by the living Mystery. Satya means the absolute Truth, the Radiant Heart, the Original. Advaita stands for Oneness and Vedanta  stands for dissloving in the Natural state. The pivot of Satya Satsang is transmission: looking at matters directly and seeing directly in your True Nature. Before, during and beyond ‘I feel miserable’ or ‘I’ m happy’ is I AM, Knowingness, Awareness, the unity of universal beingness. Satya Satsang and Advaita Vedanta  show you that for Self-realization, nothing essentially needs to be changed. They let you realize that your exciting life takes place in and around this still and silent Heart Center. Satsangs are meetings in the Truth of your true Nature. Here, neither authority in an ‘other’ nor authority in ‘yourself’ is projected. Randolph calls his transmission ‘the transmission of Heart & Space’. These ways of Ultimate or Absolute Liberation have their origins in India and the Himalayas and has been passed down through a succession of teachers. Randolph is such a teacher...  A real and genuine journey of realization can, thanks to the awakening in Oneness and Enlightenment, go beyond even Awareness. Awareness is not the end point, but the bridge to the ultimate Liberation. The Direct Path leads to entering fully into the Radiant Heart, the realization of the Absolute. You move from the mirror circuit of life to the circuit of the Source. The receiving existence (the indirect mirror circuit of life) which tapers off via reflection and referring, dissolves into the direct Source Circuit. The mind sinks and dissolves into the Heart. It is then possible for the life-force to rise up renewed like a phoenix. Randolph calls the dissolution Lostness, and the re-emergence the ultimate Liberation: “Lose your last condition, lose your interest in Awareness, the conscious, your investment in Beingness. Rediscover the treasure, the diamond of the Living Love that is unconditional and immediate and has no beginning or end. Accepting this gift, which is everyone’s birthright, calls for just one thing: the total giving up of everything you thought you were... The Satya Satsang Wednesday- evenings of Randolph are especially for people who come regularly on the satsangs and intensives of Randolph and are truly interested in Selfrealization and Liberation. One could call my Open Satsang-Sunday evenings ‘walk-in’-satsang-evenings and my Satya Satsangs on the Wednesday-evenings ‘direct transmission nights’ .
Satya Satsang
En En Es Es NL NL
Satya Satsang, Darshan & Adhi-yoga, the yoga of the Light Every Wednesday- and Sundayevening Bilthoven Time: 19.30 - 22.00 hour, the door is open at 19.oo hour.
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Traditions Traditions Intensives Intensives Randolph Randolph
“Open up to the rainbows, the moon, the sun and the stars...”
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Traditions Traditions Intensives Intensives Randolph Randolph
Present one: “Where are you coming from. Which tradition do you come forth?” Randolph: “I pass on the essence of two traditions. From Selva Raja Yesudian, a student of Sri Ramana Maharshi and one of the first yogis who came to Europe in the 1950s, he received the Heart Transmission at a young age. Through Alexander Smit, from the Navnath Sampradaya tradition, was his immediacy awakened. The spontaneous convergence of these two traditions has resulted in an extraordinary combination, which makes the teachings unbelievably direct and intense as well as pure and full of love. This transmission is called, among other things, the Direct Path, because all the traditional ‘bells and whistles’ of ritual procedures and worship forms are omitted. You will, instead, be guided simply and immediately to the Source. Open Satsang is therefore free from implicit spiritual or religious dogmas, free from any belief system, and at the same time not in conflict with anything. I see you in Open Satsang...
Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, the Netherlands. Email: info@satyasatsang.nl Tel: 0031 644984027 & OpenSatsang Journal Journal Blog Blog